Дисциплини

8, 9, 10 г Алгоритми за криптиране и защита на данни - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Целта на курса e да запознае студентите с основните принципи, заложени в науката Криптография и нейното приложение за защита на информацията в съвременните компютърни системи.

Съдържание


Курсът е по-приложно насочен и включва: потокови и блокови шифъри, DES алгоритми, AES алгоритми, алгоритми с публични криптографски ключове, RSA алгоритми, цифрови подписи и сертификати, Хеш функции. Разгледани са най-често използваните криптографски алгоритми в софтуера за комуникационни, Web и мобилни приложения. Представени са основни принципи, процедури, блокови схеми за реализация, криптографски ключове и тяхното управление и обмяна. Получените знания могат да бъдат използвани в практиката за решаване на задачите, свързани с осигуряването на надеждна криптографска защита в различни сфери – компютърни мрежи, електронен бизнес, банкиране, системи за електронно разплащане, GSM комуникации, шифриране на речевия сигнал и др.