Дисциплини

4, 5 в Cloud технологии - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината „Cloud технологии” запознава студентите с с възможностите на облачните технологии. Разглеждат се архитектурните особености на апаратното и системното осигуряване на облачните платформи, организация на достъпа до изчислителните ресурси, наблюдение и защита при използване на услугите, технологии за разработка и предоставяне на нови услуги, изграждане на бизнес модели, аспекти на централизирано и отдалечено администриране. Акцентира се и на специфичните възможности на операционните системи на облачните компютърни системи за изграждане на високопроизводителни и гъвкави инфраструктури за нуждите на конкретните потребители, особено на средствата за виртуализация, балансирано натоварване, миграция, репликация на ресурси и други. Разглеждат се технологиите на Windows Azure за разработване и хостване на услуги, за изграждане на и управление на бази от данни и др.

Съдържание


Тема 1. Същност на cloud (облаковите) технологии. Базови концепции.
Тема 2. Фундаментални концепции и модели. Услуги – IaaS, PaaS, SaaS, Комбинирани и интегрирани услуги. Видове облаци.
Тема 3. Базови технологии. Архитектура на поддържащото оборудване. Широколентови мрежи и връзка с Интернет. Центрове данни. Виртуализационни технологии. Web технологии. Технологии за реализация на услугите
Тема 4. Сигурност. Механизми и политики за сигурност. Управление на риска
Тема 5. Облачни инфраструктури. Логически мрежи. Виртуални сървъри. Устройства за съхраняване на данните. Клъстери като услуга. Наблюдение на използването на облака. Репликация на ресурсите.
Тема 6. Специализирани облачни механизми. Автоматично мащабиране. Балансирано натоварване. Наблюдение и отчет на използването. Хипервайзор. Откриване на неизправности. Брокери на устройства.
Тема 7. Менажиране на облака. Система за отдалечено администриране. Съглашения за мрежови услуги (SLA). Система за управление на заплащане и фактуриране.
Тема 8. Разработка на облачни приложения. Особености и инструменти. Облачни платформи за разработка на приложения (Cloud APaaS). Услуги от междинен слой. Azure AppFabric.
Тема 9. Облачни платформи за съхранение на данни. Облачни бази от данни. SQL Azure
Тема 10.Облачна паралелна обработка на данни. Паралелно програмиране
Тема 11.Облачни Web платформи