Дисциплини

6 Курсов проект - избираем

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Текуща оценка

Анотация


?

Съдържание


а Организация на компютъра и компютърни архитектури
б Компютърна периферия и средства за управление и диагностика на периферни устройства
в Компютърни комуникации и мрежи
г Операционни системи и транслатори