Дисциплини

3, 4, 5 з Електронен бизнес - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината "Електронен бизнес" има за цел да даде основно практически познания в областта на принципите на функциониране, методите за изграждане, менажиране и защита на системи за електронна търговия, електронно банкиране, е-правителство и др.

Съдържание


Разглеждат се въпроси, свързани със законовата уредба и стратегиите за електронен бизнес. Отделено е особено внимание на техническите аспекти на проблемите, свързани с методологията за организация на е-търговски обекти, организация и технология на плащанията в Интернет (Easypay, B-Pay, ePayVoice, Pay.egov.bg, eBG.bg, национална система за електронно разплащане epay.bg и др.), спецификата при търговия с финансови инструменти и платформи за търговия с финансови инструменти, базирани на платформата Meta Trader5.
Дисциплината се основава на предхождащите я дисциплини от бакалавърска степен: “Web дизайн”, „Софтуерни технологии”, “Компютърни мрежи”, ”Програмни технологии в Интернет”, „Електронна търговия” и др. Дисциплината има изходни връзки с дипломното проектиране.