Дисциплини

8, 9, 10 б Индустриални контролери - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината „Индустриални контролери” има за цел да задълбочи познанията на студентите по проектиране на интелигентни системи за управление и автоматизация на производствени процеси.

Съдържание


Разглеждат се основните методи и средства за въвеждане и извеждане на данни, както и тяхната обработка със средствата на програмируеми логически контролери. Внимание се отделя и на създаването на диспечерски системи за наблюдение и управление с помощта на специализирани апаратни и програмни средства. Включва се и въведение в индустриалните компютърни мрежи, изградени с промишлени контролери. Прави се сравнителен анализ на множество съвременни индустриални мрежи за пренасяне на разнотипна информация в промишлена среда.
Дисциплината се базира на познанията на студентите по дисциплините от бакалавърска степен: „Специализирани компютърни системи” и „Компютърни мрежи”. Дисциплината има изходни връзки с дипломното проектиране.