Дисциплини

8, 9, 10 ж Големи данни - избираема

Лектор Адастра
Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината има за задача да запознае студентите с основни принципи и понятия в света на BigData и Hadoop. Изграждат се базови познания за основни компоненти в Hadoop и техните конфигурации.

Съдържание


Студентите се запознават с инструменти за извличане и обработване на данни от разнообразни източници. Обърнато е внимание на начина на обработка и анализиране на получените данни с инструменти за четене. От друга страна, с програмни езици, се придобиват знания как могат да се извършат по - голяма част от операциите нужни за обработка на данни в BigData чрез т.нар. Data Processing Engines от основен тип. След запознаване на студентите с BigData ще се премине през запознаване с облачните технологии - основни понятия, дистрибутори и техните възможности.
Дисциплината е базирана на познания на студентите от бакалавърска степен: Релационни бази данни, основи на програмирането, визуализиране на данни.