Дисциплини

9, 10 г Microsoft технологии за потребителски интерфейс - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината „Microsoft технологии за потребителски интерфейси” запознава студентите с методите и средствата за проектиране и внедряване на приложения с потребителски интерфейси, разработени с използване на Microsoft технологии. Разглеждат се техните принципи, конфигуриране, създаване и използване.
Съдържанието на курса е естествено продължение на обучението на студентите от бакалавърска степен на специалностите „Компютърни системи и технологии” и „Софтуерни и Интернет технологии“ и дава ново средство за решаване на редица инженерни задачи в областта на приложното програмиране.
Специално внимание е отделено на самостоятелното разработване на приложения с Microsoft потребителски интерфейси с насоченост към различни области от човешката дейност.

Съдържание


Тема 1. Технология за разработване на потребителски интерфейс WPF (Windows Presentation Foundation). Основни концепции и архитектура на WPF. Сравнение с Windows Forms.
Тема 2. Основи на WPF. Видове приложения: прозоречни приложения, навигиращи приложения и XAML браузърни приложения.
Тема 3. Управление на времето за отговор на приложението. Изпълнение в background режим. Подаване на параметри и връщане на стойност от background процес. Спиране на background процес. Извеждане на информация за прогреса на background процес. Достъп до потребителски контроли с Dispacher.
Тема 4. Събития и команди. Конфигуриране и обработване на събития. Конфигуриране и извикване на команди.
Тема 5. Настройки за приложението. Създаване на настройки при проектиране на приложението и зареждане по време на работа. Конфигурационни файлове.
Тема 6. Декларативен език XAML в WPF. Предназначение. Създаване на основни контроли от потребителския интерфейс чрез XAML (текстови полета, бутони, списъци, менюта, инструменти).
Тема 7. Изграждане на потребителски интерфейс. WPF контроли за съдържание – етикети, бутони, радио бутони, отметки и др.
Тема 8. WPF контроли за множества от елементи – списъчни контроли, падащи списъци, дървовидни контроли, менюта, статус бар и др. Контроли за оформление – панели, влагащи контроли, подравняване и др.
Тема 9. Добавяне и управление на съдържание в WPF. Създаване и извеждане на графики. Добавяне на мултимедийно съдържание. Управление на двоични ресурси. Работа с изображения.
Тема 10.Свързване на контроли с данни. Конфигуриране на свързването. Свързване към WPF елемент и към обект. Режими на свързване. Управление на промените. Свързване към списъци.
Тема 11.Конвертиране и валидиране на данни. Конвертори за форматиране на низове. Конвертори връщащи обекти. Валидиране на данни. Правила за валидиране. Следене на промените.
Тема 12.Архитектура за проектиране и разработване на приложения MVC (Model-View-Controller). Същност. Предназначение на отделните слоеве.
Тема 13.Архитектура за проектиране и разработване на приложения MVC. Реализация на MVC в ASP.NET.
Тема 14.Архитектура за проектиране и разработване на WPF приложения MVVM (MODEL-VIEW-VIEWMODEL). Същност и предназначение на отделните слоеве. Сравнение с MVC архитектурата.
Тема 15.Архитектура за проектиране и разработване на WPF приложения MVVM. Реализация на MVVM със средства на .NET Framework.