Дисциплини

8 Системно администриране на Windows Server

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината “Системно администриране на Windows сървър” има за цел да формира у студентите умения за инсталиране, конфигуриране, поддържане и администриране на Windows сървъри. Прадлаганият материал се базира на познанията на студентите в областта на концепциите на изграждане и функциониране на операционните системи и предлага здълбочено вникване в архитектурата, особеностите и специфичните механизми на Windows Server. Разглеждат се въпроси, свързани с организацията на системата, а именно управление на процесите, управление на виртуалната памет, управление на вход-изход и обслужване на файловата подсистема, конфигурирането на услугите.
Дисциплината осигурява студентите с част от теоретичната и практическа база за разработване на дипломна работа и явяване на държавен изпит, както и за получаване на Microsoft сертификат.

Съдържание


Тема 1. Инсталиране и обновяване на Windows сървър. Конфигуриране и управление на хардуера.
Тема 2. Свързване и работа в мрежа.
Тема 3. Управление на достъпа до ресурсите. Права на достъп и привилегии. Категории потребители.
Тема 4. Системна архитектура и архитектурни компоненти. Win32 kernel API библиотеки. Системни процеси.
Тема 5. Процеси, обекти и дескриптори. Защита на дескриптори. Прекъсвания и изключения.
Тема 6. Управление на процеси и нишки. Диспечеризация на процесите. Приоритетна схема на планиране. Диспечеризация на нишки.
Тема 7. Управление на паметта. Виртуална памет. Преобразуване на виртуални адреси. Работни множества.
Тема 8. Файлови системи. Основни компоненти, FAT16, FAT32, NTFS. Разпределени файлови системи.
Тема 9. Управление на данните чрез NTFS. Мрежов достъп до файлове. Общи файлови ресурси.
Тема 10. Система за вход-изход. Компоненти. Входно-изходни операции. В/И драйвери. Cache manager.
Тема 11. Конфигуриране на мобилни приложения.
Тема 12. Наблюдение и оптимизация на производителността.