Дисциплини

д Виртуализационни технологии

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Основната цел на дисциплината е да осигури на студентите знания и умения в областта на технологиите за виртуализация и изграждане на дейта центрове и облачни инфраструктури. Разглеждат се принципите на виртуализацията, видовете виртуални машини и хипервайзори, решаването на редица въпроси, свързани с виртуализацията на процесори, памет, входни/изходни устройства и мрежи. Представени са съвременни среди за виртуализация, като VMware, Microsoft Virtual Server, Xen и др. Създават се умения за инсталиране, конфигуриране и поддръжка на VMware ESXi сървърна виртуализация.

Съдържание


Тема 1. Виртуализация. Основни принципи. Необходимост от развитие на виртуализацията
Тема 2. Виртуални машини (ВМ). Процесни ВМ. Системни ВМ).
Тема 3. Хипервайзори тип 1 и тип 2. Принципи на функциониране.
Тема 4. Виртуални инфраструктури. Инфраструктури в центрове за данни.
Тема 5. Виртуализация на процесор. Паравиртуализация.
Тема 6. Състояние на програмите и интерпретатор.
Тема 7. Директна и индиректна интерпретация на нишки.
Тема 8. Виртуална памет. Таблици за транслация на адреси. Защита на паметта.
Тема 9. Виртуализация на входно/изходни устройства.
Тема 10.Виртуални файлови системи.
Тема 11.Сървърна виртуализация. Десктоп виртуализация.
Тема 12.VMware ESXi сървър. Virtual Center Server (vCenter). Архитектура. Взаимодействие.
Тема 13.Мигриране на ВМ – VMware VMotion. Разпределени услуги – VMware High Availability
Тема 14.Разпределено управление на ресурси. Разпределено управление на захранване. Разпределено управление на мрежи
Тема 15.Облачни инфраструктури. SaaS, IaaS, PaaS .