Дисциплини

7 Математика за компютърни науки

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


?

Съдържание


?