Дисциплини

10 Електроника

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Текуща оценка

Анотация


Целта на дисциплината е да въведе студентите от специалност “ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ” в електрониката, използвана в компютърната техника, но не пряко свързана с изчислителния процес, а като изпълнителни устройства, захранващи устройства, индикация. Изучават се качествата и приложенията на основните електронни елементи - тиристор, симистор, оптрон, светодиод, фотоелементи, BJT, IGBT, MOSFET, сензори. Разглеждат се операционни усилватели, схемни решения за компютърни захранващи устройства. Предават се определени знания и умения по проектиране на прости електронни схеми, свързването им и тяхното тестване.

Тя осигурява дисциплините “Логика и автомати”, “Организация на компютърa и компютърни архитектури”, “Микропроцесорна техника”, “Компютърни мрежи и Интернет” и др. включени в учебния план на специалност КСТ.
Семестриалният контрол по дисциплината цели непрекъсната подготовка на всеки студент за придобиване на трайни знания и умения. Освен това на базата на този контрол се формира и крайната оценка.

Съдържание


Тема 1. Електронни компоненти.        
1.1. Полупроводникови диоди. Видове. В-А характеристики
1.2. Фотодиоди. Светодиоди. Фотоелементи.
1.3. Биполярни транзистори. Статични характеристики. Свързване ОЕ.
1.4. Тиристори. Симистори.
1.5. Полеви транзистори. MOSFET.
1.6. IGBT.
Тема 2. Интегрални схеми
2.1. Основни сведения. Видове.
2.2. Принципи на интегралната схемотехника.
2.3. Цифрови интегрални схеми.
2.4. Аналогови интегрални схеми.
Тема 3. Проектиране на елементарни вериги и схеми.      
3.1. Линейни импулсни схеми. Диференцираща и интегрираща верига.
3.2. Амплитудни ограничители. Диодни ограничители.
3.3. Транзисторен ключ.
3.4. Приложение на транзисторния ключ при управление на релета, светодиодни индикатори и оптрони .
Тема 4. Токозахранващи устройства          
4.1. Трансформатори.
4.2. Изправителни схеми - еднопътни, двупътни, грец, с умножение на напрежението.
4.3. Филтриране на напрежението.
4.4. Стабилизатори. Стабилизатор с транзистор. Стабилизатор с интегрална схема.
4.5. Понятие за импулсни захранващи устройства и преобразователи постоянно – постоянно напрежение. Непрекъсваеми източници.
4.6. Проектиране на специализирани импулсни токозахранващи устройства.
4.7. Примерно компютърно захранващо устройство.
4.8. Защити. Драйвери за силови ключове,
Тема 5. Операционни усилватели          
5.1. Основни сведения за операционните усилватели.
5.2. Основни параметри на ОУ без обратна връзка.
5.3. Основни схеми свързване на ОУ –инвертиращ суматор, неинвертищ суматор, диференциране и интегриране с ОУ.
5.4. Други приложения на ОУ - детектор на нулата, компаратор.
5.5. Филтри с ОУ. Широколентови усулватели.
5.6. Инструментални усилватели.
Тема 6. Сензори
6.1. Сензорни елементи за физически величини: температура, налягане, магнитен поток, газ, движение и др.
6.2. Схеми за свързването на сензори към МПС.