Дисциплини

29 Бази от данни

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината „Бази от данни” има особено важно значение сред всички специални дисциплини, защото стои в основата на информационните технологии. Тя има за цел да запознае бъдещите специалисти с теорията и практиката на базите от данни. Разглеждат се физическите и логическите основи на базите от данни. Релационният модел данни е предмет на задълбочено изучаване. Дадени са свойствата на релационните информационни структури, методите за техния анализ и синтез (проектиране). Включени са и други подходи при изграждане на бази от данни, като обектни, NoSQL и др. Разглеждат се езици за достъп до данните и за описание на концептуалните схеми на базите от данни. Тук основно място заема стандартът SQL. Изучават се методи за програмиране за бази от данни, като PL/SQL. Дават се структурите на информационни системи, изградени върху различни бази от данни. Направена е връзка между базите от данни, информационните системи и информационните технологии. Привеждат се и основите на сложни информационни среди. Дисциплината включва програмиране в системите с бази от данни, базирано на PL/SQL - структура на езика, типове данни и управляващи структури и акцентира върху специфични за базите от данни обекти, като курсори, функции, процедури, пакети, тригери и др. Разглеждат са различни видове приложни системи с бази от данни, използвани в бизнеса, като Управление на връзки с клиентите (CRM), Планиране на ресури (ERP), Управление на доставките (SCM) и др.

Практическата страна на дисциплината включва проектиране и реализация на бази от данни чрез актуални версии на СУБД (MS Access и Oracle), програмиране на PL/SQL и администриране на БД чрез SQL Developer и/или други, по време на лабораторни упражнения и чрез разработване на индивидуална курсова работа.
Дисциплината е свързана с входни връзки с дисциплините: „Програмиране и използване на компютри -1 част”, „Обектно ориентирано програмиране”, „Програмни системи”; и с изходни връзки към дисциплини: „Курсов проект по бази от данни”, „Интернет технологии”, „Проектиране на потребителски интерфейс” и др.

Съдържание


Тема 1. Бази от данни. Въведение.  
1.1. Системи с БД.
1.2. Нива на абстракция в СУБД
1.3. Концептуални схеми и техните модели данни
Тема 2. Модел на данните „Същности-връзки”
2.1. Елементи на E/R-Модела
2.2. Принципи на проектиране
Тема 3. Релационен модел Данни
3.1. Основи. Атрибути, Схеми, Кортежи. Домени
3.2. Нормални форми и нормализация
3.3. Ограничения
Тема 4. Релационна алгебра
4.1. Алгебра на релационните операции
4.2. Операции с множества
Тема 5. Физически модел на данните. Индекси
Тема 6. Език SQL. DDL
6.1. Създаване на таблици - CREATE
6.2. Модифициране на таблици - ALTER
6.3. Изтриване на таблици - DROP
Тема 7. Език SQL. DML
7.1. Извличане на данни (заявки) – SELECT
7.2. Едноредови функции
7.3. Многоредови функции. Групиране
7.4. Изгледи - VIEW
Тема 8. Език SQL. DML.
8.1. Вложени заявки
8.2. SET оператори
Тема 9. Език SQL. DML
9.1. Въвеждане на данни – INSERT. Последователности – SEQUENCE.
9.2. Изтриване на данни - DELETE
9.3. Редактиране на данни – UPDATE
Тема 10.Език SQL. DCL/TC
10.1. Потребители, обекти и роли
10.2. Транзакции. Оператори COMMIT и ROLLBACK
Тема 11.Програмиране за бази от данни. PL/SQL
11.1. Структури
11.2. Типове данни
11.3. Условни оператори
11.4. Циклични оператори
Тема 12.PL/SQL – курсори
Тема 13.PL/SQL – модули
13.1. Функции
13.2. Процедури
13.3. Пакети
13.4. Изключения
Тема 14.Други типове бази от данни
14.1. Обектно-релационни
14.2. Аналитични
14.3. NoSQL
14.4. XML
Тема 15.Бизнес – ориентирани приложни системи с бази от данни
15.1. Управление на връзки с клиентите (CRM)
15.2. Планиране на ресурси (ERP)
15.3. Управление на доставките (SCM)