Дисциплини

32 Курсов проект по избор 2

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината "Курсов проект по ..." има за цел задълбочаване знанията на студентите в областта на избраната дисциплина. Студентите по зададена от преподавателя тема правят самостоятелно проучване. Писмено оформят проучването в реферат, в който разглеждат проблемите, възможните решения, технологии и решения. Формулират заключение за приложимостта, предимства и недостатъци на разработката.

Съдържание


Изборът се формира за група по отношение на една дисциплина:

а Обектно-ориентирано програмиране - 2 част
б Микропроцесорна техника
в Програмни системи
г Цифрови системи
д Системен анализ