Дисциплини

3 Програмни технологии в Интернет

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината запознава студентите с технологии и стандарти за комуникация на приложения в Интернет и Интранет чрез работа с браузери и сървъри, със средства за формиране и поддръжка на потребителския диалог чрез Интернет-страници и със среди и техники за програмиране на приложения и аплети за работа в средата на Интернет с помощта на езика JAVA.

Дисциплината се базира на познанията на студентите по програмиране в графичната среда Windows от дисциплината “Програмни езици” и по обектно-ориентирано програмиране от дисциплините “Ообектно-ориентирано програмиране 1 и 2”. Дисциплината създава умения на студентите по програмиране на приложения за Интернет и е в помощ на дипломно проектиране за създаване на приложения за Интернет, проектиране и реализация на Интернет-страници. Студентите имат възможност за практическа работа и програмиране на приложения в рамките на лабораторните упражнения и при изпълнение на идивидуални или групови задания в рамките на избираемия курсов проект.

Съдържание


Тема 1. Въведение в технологиите за Интернет
1.1. Обзор. Основни поятия. Цел и съдържаниие на дисциплината.
Тема 2. Програмни компоненти в Интернет
2.1. Организация на програмните компоненти в комуникационния модел клиент-сървър.
2.2. Създаване и поддръжка на WEB-страници (клиентска част), статични и динамични страници.
2.3. Създаване и поддръжка на WEB-страници (сървърна част), технологии CGI, ASP, Servlets, JSP
2.4. Езици и стандарти за комуникация – SGML, HTML, XML, CSS, XSL, DTD
Тема 3. Форматиране и структуриране на документи
3.1. Преставяне на структурирана информация чрез XML
3.2. Езици за форматиране и структуриране на документи: CSS, XLS.
3.3. Представяне на данни в Интернет: XML, форматиране на XML чрез XSL и DTD.
3.4. Формиране на потребителския интерфейс чрез JAVA-scripts, DOM и XML-DOM.
Тема 4. Програмен език JAVA за аплети
4.1. Основни характеристики. Обща структура на програма на Java, JDK-среда.
4.2. Структура и операции на виртуалната машина на JAVA.
4.3. Класове, обекти, методи, интерфейси за работа в Интернет, събитийно управление.
4.4. Програмиране на Java за Интернет. Аплети. - структура, създаване и изпълнение
4.5. Управление на потребителския интерфейс чрез диалогови елементи – List Box, Combo Box, Edit Field, таблици, графики