Дисциплини

39 Курсов проект по избор 3

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината "Курсов проект по ..." има за цел задълбочаване знанията на студентите в областта на избраната дисциплина. Студентите по зададена от преподавателя тема правят самостоятелно проучване. Писмено оформят проучването в реферат, в който разглеждат проблемите, възможните решения, технологии и решения. Формулират заключение за приложимостта, предимства и недостатъци на разработката.

Съдържание


Изборът се формира за група по отношение на една дисциплина:

а Софтуерни технологии
б Бази от данни
в Компютърни архитектури
г Основи на компютърните комуникации
д Компютърна графика и визуализация