Дисциплини

38 Специализираща практика

Седмичен хорариум 150 часа
Форма на контрол Текуща оценка

Анотация


Специализиращата практика има за цел да формира в студентите практически умения за работа в реална производствена среда.

Съдържание


В зависимост от фирмата, в която се провежда.