Дисциплини

45 Курсов проект по избор 4

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Текуща оценка

Анотация


Дисциплината "Курсов проект по ..." има за цел задълбочаване знанията на студентите в областта на избраната дисциплина. Студентите по зададена от преподавателя тема правят самостоятелно проучване. Писмено оформят проучването в реферат, в който разглеждат проблемите, възможните решения, технологии и решения. Формулират заключение за приложимостта, предимства и недостатъци на разработката.

Съдържание


Изборът се формира за група по отношение на една дисциплина:

а Програмни технологии в Интернет
б Микропроцесорни системи
в Компютърни мрежи
г Компютърна периферия
д Операционни системи