Дисциплини

5 Фирмен мениджмънт

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Цел на дисциплината е да запознае студентите с теоретичните основи на икономиката и фирмения мениджмънт. Лекционният курс е разделен на два модула – Икономика и Мениджмънт. Обект на първия модул са основите на икономиката – пазар, пазарен механизъм, пазарно равновесие, фирма, приходи, разходи и печалба на фирмата. Обект на втория модул са понятийния апарат и съвременните концепции за мениджмънта. Въвеждат се и се анализират понятията – управленски процес, външна и вътрешна среда на фирмата, мисия, цел, стратегия, управленска функция, управленско решение и др. На семинарните упражнения студентите придобиват практически умения за решаване на казуси и тестове от икономическата и управленска практика на фирмите.

Съдържание


Основни раздели на съдържанието:

  • Пазар и пазарен механизъм;
  • Фирми –приходи, разходи, печалба;
  • Въведение в мениджмънта;
  • Понятиен апарат на фирмения мениджмънт;