Дисциплини

8 Мултимедийни системи и технологии

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината Мултимедийни системи и технологии (ММСТ) има за цел да запознае студентите с теорията и практиката на една изключително интересна област от компютърните знания, която е предназначена да предостави съвършено нови инструменти на специалистите от началото на 21 век. Обединявайки информационните масиви на класическата база от данни с тази на звуковата и картинна (телевизионна и др.) информации в едно единно цяло ММСТ дават възможности за изграждане на съвършени компютърни технологии в областта на: Обучението и образованието;Индустриалното и управленско обучение;Настолните видеоиздателски системи;Информационни услуги ММ Информационни системи;Интерактивни каталози за стоки;Инженерни и архитектурни проекти;Географски информационни системи;Домашно обучение и др.

Дисциплината има за цел да предостави на студентите специализиращи знания в някои от тези области на ММ системи и изгражданите на тяхна основа на ММ технологии.Програмно-технологичните платформи могат да бъдат променяни текущо в зависимост от това с какви разполага Университета и катедрата. Това се отнася средствата и технологиите на Macromedia, Adobe, Microsoftи др. водещи компании в областта на тези относително скъпи апаратно програмни средства. Дисциплината се базира на всички предхождащи я апаратно-програмни дисциплини от учебния план на специалност КСТ.


Съдържание


Тема 1. Мултимедия.Същност и понятия
Тема 2. Конвергенция между компютри, комуникациите и развлекателните продукти
Тема 3. Архитектура на разпределените ММС. Средства за осигуряване на звук в ММС. Примерни архитектури.Стандарт МР3
Тема 4. Аналого-цифрова обработка на информацията в ММС.
Тема 5. Хибридни елементи в ММС.
Тема 6. Медия - Мултимедийни функции на Windows
Тема 7. Апаратни средства в ММС за работа със звук - синтези анализ. Creative.
Тема 8. Цифрова аудио техника в ММС
Тема 9. ММС и компютърната графика. Microsoft DirectX-основни функции
Тема 10.ММ и видеотехнологии. Апаратни средства. Примерни архитектури
Тема 11.Стандарти във видeочастта на ММСТ – MPEG-1,MPEG-2, MPEG-4. Стандарт IEEE 1394.