Дисциплини

12 Бизнес интелигентни системи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


 Дисциплината има за цел да запознае студентите с основите на Процесите, Технологиите, Инструментите и системите на тяхна основа, които са призвани да преобразуват данните в информация, информацията в знания и знанията в планове, които да управляват дадено делово действие доходоносно. Бизнес Интелигентността (БИ) обхваща организацията на хранилища с данни, делови аналитични инструменти и управление на съдържания и знания. Студентите се запознават с някои от основните програмни инструменти и системи за Бизнес Интелигентност, такива като: Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS), Microsoft SQL Server Analysis Services, Microsoft Business Intelligence Development Studio (BIDS), SQL Server Data Tools (SSDT) и др.

Съдържание


 • Бизнес Интелигентност (БИ), основни определения, Среди, Модели, Информационни потоци, Анализ на информационни потребности;
• Хранилища за данни и Техническа БИ Архитектура, OLAP, Kубове с данни, Интеграция на Информацията;
• Модифициране на входни данни, атрибути и йерархии. Дефиниране на развити атрибути и свойства на измеренията;
• Разработка на данните, Анализ на данните, Сценарии и примерни системи за Бизнес интелигентност. Програмни продукти и системи за БИ.