Начало Академичен състав КНТ

доц. д-р инж. Венета Панайотова Алексиева

 
  
За контакти ст. 207ЕФ
 тел. +359 52 383 439
 e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
   
Образование и
обучение

Технически Университет - Варна 1988-1993г.  Специалност "Изчислителна техника" магистър
Технически Университет – Свободен факултет -Варна 1989-1991г.  Специалност "Педагогика"
Технически Университет –Свободен факултет - Варна 1992-1993г.  Специалност "Промишлен дизайн "
Икономически Университет – Варна 1994г.-1999г
специалност ”Счетоводство и контрол” бакалавър
Икономически Университет – Варна 1999г.-2000г Специалност”Счетоводство и контрол” магистър
Шуменски Университет – 2005г. защитена Пета квалификационна степен
19.07.2007г. Сертификат CCNA, CCAI
От март 2007г. - задочен докторант, спец. 02.21.07 в ТУ-Варна
2008-2010г. Магистър инженер, спец. "Електрообзавеждане на промишлеността", ТУ-Варна
12.06.2009г. Сертификат R&M freenet Certified Designer
Май 2009г. Придобита Ограничена проектантска правоспособност по част Автоматизация и КИП 
2012г. Доктор, дисертационен труд на тема "Средства за анализ и управление на компютърни мрежи" (02.21.07)
2014г. Придобита Пълна проектантска правоспособност по част Електрическа
2016г. Доцент, научно направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника", научна специалност "Компютърни системи, комплекси и мрежи"


член на КИИП-Варна, секция ЕАСТ (от 2009)
член на ACM (от 2010)
член на IEEE (от 2011)
член на Съюза по Автоматика и Информатика (от 2012)

   
Област на
преподавателска
дейност

Компютърни мрежи
Администриране на локални и Интернет мрежи
Интернет сървъри и услуги
Проектиране на компютърни мрежи
Мрежово администриране

   
Област на научна
дейност

Компютърни комуникации
Сигурност и защита на данните

   
ЕзициРуски, английски
   
 
   
Публикации

1. Алексиева В., Добри практики за преодоляване на проблемите в обучението на чуждестранни студенти, Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование,11-13.05.2012,Акад.изд.”Ценов”, гр. Свищов,2012, ISBN 978-954-23-0747-1, с.359-366

2. Aleksieva V.,An Approach to Optimization of the Links' Load in the MPLS Domain, In proc. of ICEST’12, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 28-30.06.2012, TU Sofia, Sofia, ISBN 978-619-167-003-1, pp.439-442

3. Алексиева В.,Метод за възстановяване на път в MPLS мрежи, John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 3-5, 2012,ISSN 1313-1869, pp.337-340

4. Алексиева В., Моделиране на управлението на трафика с приоритети в MPLS мрежи с мрежи на Петри, НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2012, том 51, серия 3.2,Русе, 26-27.10.2012,ISSN 1311-3321,стр.35-40

5. Алексиева В., Алгоритми за възстановяване в MPLS мрежи, моделирани с мрежи на Петри, UNITECH’12-INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  CONFERENCE, 16 – 17 November 2012, Publ.”V.Aprilov”,GABROVO –стр.467-472, ISSN 1313-230X

6. Алексиева В., Усъвършенстван метод за възстановяване на път в MPLS мрежи, John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 3-7, 2013,ISSN 1313-1869, pp.I-199-202

7. Aleksieva V., An Approach to Optimization of the Links' Load in the MPLS Domain, International Journal of Reasoning-based Intelligent Systems,  2013, ISSN 1755-0564(on-line), ISSN       1755-0556(printed) , Vol.5 No.3, 2013, pp.208-214, http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijris&year=2013&vol=5&issue=3

8. Алексиева В.,Методи за възстановяване на път в MPLS мрежи. //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2013, бр.1,c. 29-34, ISSN 1312-3335

9. Алексиева В., И. Младенов, Програмна система Network Designer за проектиране на офис LAN, Сб.Доклади НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2013, том 52, серия 3.2,Русе, 25-26.10.2013,ISSN 1311-3321, pp.23-27

10. Алексиева В.,Р.Вробел, Приложение на CLOUD услуги за контрол и управление на интелигентни енергоразпределителни мрежи, UNITECH’13-INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  CONFERENCE , 22 – 23 November 2013, GABROVO –стр 211-216, ISSN 1313-230X

11. Алексиева В.,Сигурност в CLOUD услуги за контрол и управление на интелигентни енергоразпределителни мрежи, UNITECH’13-INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  CONFERENCE ,22 – 23 November 2013, GABROVO –стр.217-222, ISSN 1313-230X

12. Aleksieva V., H.Valchanov, T.Dlugosz, R.Wrobel, Real efficiency of SoHo routers with alternative software.//Telecommunication review+Telecommunication news Tele-Radio-Electronics,Information Technology, 2014, No1, Poland, Wroclaw, pp.10-12, ISSN 1230-3496

13. Алексиева В., Моделирането на роли при смесено обучение по компютърни мрежи на чуждестранни студенти, Сборник доклади V-та НКЕО’14, Русе, 16-17.05.2014, стр.330-335, ISBN-978-954-712-611-4

14. Aleksieva V., An Approach of QoS by Admission Control of VoIP over WLANs, Proceeding of papers ICEST2014,Serbia, Nish,june25-27, 2014,vol.1,pp31-34, ISBN: 978-86-6125-108-5

15. Алексиева В., Усъвършенстван метод за възстановяване на път в MPLS мрежи.//Автоматика и информатика, 2014, бр.1, с.50-56, ISSN 0861-7562

16. Алексиева В., Един подход за оптимизиране на производителността в хетерогенни безжични мрежи//Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2014, бр.1,c. 13-18, ISSN 1312-3335 

17. Алексиева В., Метод за подобряване на QоS за WiMAX класове услуги , John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 1-3, 2014,ISSN 1313-1869, с.I-163-166

18. Алексиева В., Р.Вробел, Подход за повишаване на QоS в хибридни безжични мрежи, базирани на WiFi и WiMAX, Сб.Доклади НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2014, Русе, 24-25.10.2014, том 53,серия 3.2,с. 38-42, ISSN 1311-3321

19. Алексиева В., Tенденции на развитие на WiMAX и LTE мрежи, UNITECH’14-INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  CONFERENCE ,21 – 22 November 2014, GABROVO –vol. II, стр.201-206, ISSN 1313-230X

20. Алексиева В., Модифициран Планировчик за приоритизация на трафика в WiMAX мрежи, UNITECH’14-INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  CONFERENCE ,21 – 22 November 2014, GABROVO – vol. II, стр. 207-212, ISSN 1313-230X

21. Aleksieva V., Analysis of the Factors which Influence on QoS in LTE Networks, Proceeding of papers ICEST2015,Bulgaria, Sofia, june24-26, 2015 , pp204-207, ISBN: 978 -619-167-182-3

22. M.Sc.Eng Monika Andrych-Zalewska, DSc. PhD., Prof. Lech J. Sitnik, PhD. EngWojciech Walkowiak, PhD. EngVeneta Aleksieva, Testing the efficiency of internal combustion catalysts position model. trans & MOTAUTO ’15, Proceedings vol.1, pp.23-25, Scientific-technical union of mechanical engineering, year  XXIII, issue  12 (175) june 2015, ISSN: 1310 – 3946

23. M.Sc.Eng Monika Andrych-Zalewska, DSc. PhD., Prof. Lech J. Sitnik, PhD. EngWojciech Walkowiak, PhD. EngVeneta Aleksieva, Testing the efficiency of internal combustion catalysts position model. MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, INTERNATIONAL JOURNAL, publisher SCIENTIFIC TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING, pp26-28, YEAR IX, ISSUE 8 / 2015, ISSN 1313-0226

24. Алексиева В., М. Андрич-Залевска, Л. Шитник, Р. Вробел, Софтуерна симулация и реален модел за тестване ефективността на вътрешен катализатор в двигател с вътрешно горене, //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2015, бр.1, c.89-94, ISSN 1312-3335.  

25. Алексиева В., Mодифициран uplink планировчик за подобряване на QоS за LTE на база на удовлетворение на потребителите, John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 4-7, 2015,ISSN 1313-1869, с.143-146

26. Алексиева В., Контролен механизъм за приемане на заявки в планировчика за разпределение на ресурсите в LTE мрежи, Сб.Доклади НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2015, Русе, 9-10.10.2015, том 54,серия 3.2,с.17-22, ISSN 1311-3321

27. Алексиева В., А. Мехмед, Симулатор на планировчик за приоритизация на трафика в WiMAX мрежи, UNITECH’15-INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  CONFERENCE ,20 – 21 November 2015, GABROVO – vol. II, стр. 263-268, ISSN 1313-230X

28. Aleksieva V., I.Zhelyazkov, Generator of Network DoS Attacks,Proceedings, pp.II-162-167, Fifth International Scientific Conference “Engineering,Technologies and Systems” TECHSYS 2016, 26-28 May 2016, Plovdiv, ISSN 2367-8577

29. Хъкъ А., В. Алексиева, Моделиране на разпределяне на честотната лента в пасивни оптични мрежи //Компютърни науки и технологии, ТУ-Варна, 2016, ISSN 1312-3335.

30. В. Алексиева, Симулационна среда за реализация на приоритетно базирана Zigbee мрежа, John Atanasoff Society of Automatics and Informatics, Sofia, October 4-7, 2016,ISSN 1313-1869, с.125-128

31. З. Митев, С. Вълчанова, В. Алексиева, Персонализирано наблюдение и управление на виртуални инфраструктури на база Zabbix, Сб.Доклади НАУЧНИ  ТРУДОВЕ  НА  РУСЕНСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ -  2016, Русе, 28-29.10.2016, том 54,серия 3.2,ISSN 1311-3321

32. В.Алексиева, И.Желязков, Изследване на DоS атаки, UNITECH’16-INTERNATIONAL  SCIENTIFIC  CONFERENCE ,18-19 November 2016, GABROVO ISSN 1313-230X

33. V.Aleksieva, H.Valchanov, M.Magdziak-Toklowicz,R.Wrobel,R.Wlostowski, Transmission of vibrations from the engine to the car body, Journal of KONES Powertrain and Transport,vol.23,No.4 2016, pp.17-23, ISSN:1231-4005