Дисциплини

27 Принципи на операционните системи - СИТ

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината "Принципи на операционните системи" разглежда принципите на организация и функциониране на операционните системи. Дискутират се въпроси, свързани с функционирането на различните подсистеми на ядрото на съвременните ОС като: подсистемата за управление на процесите и нишките, подсистемата за управление на паметта, подсистемата за управление на вход-изход, системата за прекъсване, мрежовата подсистема, управление на ресурсите, файловата подсистема и др. Акцентира се върху особеностите на работа на ОС в мултипроцесорни и мултиядрени компютърни архитектури, на методите за защита на програми и данни, изграждане на виртуални среди, особености и изисквания на ОС за мобилни устройства и др. Залагат се принципите на паралелното и разпределено програмиране, дискутират се въпроси за синхронизация на паралелни процеси и нишки и предотвратяване на взаимна блокировка.Съдържание


I.Операционни системи - принципи
1.Операционни системи- основни понятия. Изисквания към ОС. Развитие на ОС
2.Структура на ОС. Функции на ОС.
3.Режими на изпълнение на инструкциите. Системни извиквания.
4.Разработване на програмно осигуряване. Свързващи редактори.
II.Процеси
5.Процеси. Граф на състоянията на процесите.
6.Превключване контекста на процесите. Основни операции върху процеси.
7.Синхронизация на процеси. Критична секция. Взаимно-изключващ достъп.
8.Програмни решения за взаимно-изключващ достъп. Алгоритми на Декер и Петерсон.
9.Семафори. Основни операции върху семафори. Решение на задачата „Производител-Консуматор”.
10.Монитори. Граф на състоянията на процесите в монитора.
11.Планиране на процесите. Критерии. Планировчик на процесите.
12.Алгоритми за планиране на процесите. Алгоритми с изтласкване и без изтласкване.
13.Дисциплини на планиране: First-Come-First-Serve, Shortest-Job-First, Shortest-Remaining-Time-First, Round-Robin, Multilevel Queues.
III.Управление на паметта
14.Управление на оперативната памет. Статична и динамична настройка на адресите. Логически и физически адреси.
15.Непрекъсната организация на ОП.
16.Странична организация на ОП.
17.Сегментна организация на ОП.
18.Заместване на страници. Стратегии на заместване.
IV.Файлова система
19.Файлова система. Файлове и операции върху тях. Методи на достъп.
20.Структура на директориите. Организация. Контрол на достъп.