Дисциплини

16 Web дизайн

Седмичен хорариум 1+0+2
Форма на контрол Текуща оценка

Анотация


Дисциплината има за задача да запознае студентите с принципите за проектиране на функционални web сайтове, методите за публикуване в WWW, използването на съвременни технологии като HTML, XHTML и Java Script за създаване на динамични документи в WEB.

Дисциплината се базира на познанията на студентите за създаване на документи със средствата на Microsoft Office. Дисциплината има изходни връзки с дисциплините, в които се изучава обектно програмиране и WEB технологии.

Съдържание


Тема 1. Принципи на web дизайна. Елементи на web дизайна.
Тема 2. Тагов език HTML. Структура на HTML документи. Форматиране
Тема 3. Използване на хипервръзки, изображения и таблици.
Тема 4. Създаване на HTML форми. Фреймове.
Тема 5. Каскадни стилове в HTML.
Тема 6. Въведение в Java script. Основни оператори.
Тема 7. Функции и вградени обекти в Java script.
Тема 8. HTML DOM модел.
Тема 9. Валидиране на форми.
Тема 10.Cookies. Обработка на грешки.
Тема 11.Web и мултимедия. Включване на звук, видео и изображения.
Тема 12.Свързване с аудиторията. Машини за търсене.
Тема 13.Web 2.0- следващата стъпка.
Тема 14.Семантичен web. Средства за схеми и онтологии.
Тема 15.Оптимизация на системите за търсене (SEO).