Дисциплини

24 Цифрови системи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


В дисциплината се разглеждат физическите процеси, протичащи в логическите елементи без и с памет, техните характеристики и особености. Основната цел на дисциплината е да запознае студентите с градивните логически елементи, с основните принципи за построяване на по-сложни цифрови системи и устройства.

Дисциплината се основава на предхождащата я: “Материали и компоненти в електрониката”. Тя осигурява следните дисциплини: Микропроцесорна техника, Организация на компютъра, Микропроцесорни системи, както и специализиращи дисциплини от учебния план на специалностите на ФИТА.

Съдържание


Тема 1. Основни интегрални логически елементи.
1.1. Видове интегрални технологии.
1.2. Стандартни технологически серии - TTL, ECL, LVL, MOS, CMOS, BiMOS
1.3. Особености. Параметри.
Тема 2. ТТЛ - логически схеми.
2.1. Транзисторно-транзисторни логически елементи (ТТЛ)
2.2. Основна схема с прост инвертор, схема със сложен инвертор - предавателна и входна характеристика, шумоустойчивост.
Тема 3. Видове ТТЛ - елементи
3.1. ИЛИ - НЕ, И - ИЛИ - НЕ,   И, повторител;
3.2. Схема с три изходни състояния.
3.3. Области на приложение.
Тема 4. МОS - логически елементи
4.1. Инвертор с линеен и нелинеен товар.
4.2. Видове МОS логически схеми.
4.3. Области на приложение.
Тема 5. СМОS - логически елементи.
5.1. Основни СМОS логически схеми, характеристики.
5.2. Серии 4000,74С, 74НС, 74НСТ и др..
5.3. Области на приложение.
Тема 6. Логически схеми с отворен колектор. Буферни схеми.
6.1. Изследване на логически схеми с отворен колектор.
6.2. Видове буферни схеми
Тема 7. Схемотехнически особености при работа с интегрални схеми
7.1. Свободни входове и несвързани елементи
7.2. Съгласуване на логически нива.
7.3. Свързване на резистори, кондензатори, индикаторни елементи и др. към интегрални схеми
Тема 8. Tригери
8.1. R-S тригери.
8.2. J-K тригери.
8.3. D - тригери.
8.4. Master Slave тригери.
8.5. Интегрални тригери
Тема 9. Основни формиращи и генераторни схеми.
9.1. Тригери на Шмит – с логически елементи, с операционни усилватели и др.
9.2. Мултивибратори с ТТЛ и интегрално изпълнение – особености, схеми, времедиаграми
Тема 10.Регистри - видове. Броячи.
Тема 11.Генератори управлявани с напрежение.
11.1. Генератори на линейно изменящо се напрежение и ток.
Тема 12.Аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП). Цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП) ЦАП с разрядни резистори, с решетка R-2R.
12.1. АЦП - Организация и параметри. Методи за аналого-цифрово преобразуване. Последователни, конвейерни, паралелни АЦП.
12.2. Цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП) Цифрово-аналогово преобразуване – видове ЦАП. ЦАП с разрядни резистори, с решетка R-2R.
Тема 13.Памети.
Тема 14.Езици за хардуерно проектиране на цифрови системи
14.1. Verilog, VHDL – общи сведения
14.2. Предимства.
Тема 15.Логическо, структурно и поведенческо описание на цифрови системи.