Дисциплини

31 Основи на компютърните комуникации

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Основната цел на дисциплината е да осигури на студентите базови знания за предаване на информация през комуникационна среда, кодиране и сигнализaция. Студентите получават базови знания за актуалните стандарти и съвременната терминология, свързана с компютърните комуникации. В контекста на локални мрежи се разглеждат методите за кодиране на информация, съвременни модулационни схеми, физически интерфейси. Дават се начални знания за видове физически и логически топологии на компютърни мрежи и за функциониране на устройствата, необходими за изграждането им. Студентите се запознават с различни преносни среди и протоколи, работещи на физически и канален слой на OSI модела.

Дисциплината има изходна връзка с дисциплината "Компютърни мрежи " и избираемите дисциплини „Администриране на локални и Интернет мрежи” и "Компютърна и мрежова сигурност".

Съдържание


Тема 1. Основни термини, свързани с компютърните комуникации. Международни организации за стандартизация.
Тема 2. Теория на информацията. Ентропия. Понятия за количество информация. Предаване на информацията. Модел на комуникация.
Тема 3. Кодиране на информацията. Равномерно и неравномерно кодиране. Кодове на Шенон - Фано и Хафмън. Шумоустойчиво кодиране. Циклични кодове.
Тема 4. Физически интерфейси - RS232, USB, v.35 и други.
Тема 5. Синхронизация при предаване на данни. Асинхронно и синхронно предаване. Протоколи.
Тема 6. Модулация. Същност. Видове.
Тема 7. Основни термини, свързани с компютърните мрежи. PAN, LAN, MAN, WAN. Физическа и логическа мрежова топология.
Тема 8. Международни стандарти, касаещи проектирането, изграждането и тестването на компютърни мрежи.
Тема 9. Мрежови протоколи и комуникации. Правила на комуникацията. OSI и TCP/IP модел.
Тема 10. Логическа и физическа топология на мрежата. Видове топологии, предимства и недостатъци. Йерархичен дизайн на мрежи.
Тема 11. Проектиране дизайна на мрежата. Структурно окабеляване. Тестване на медни и оптични кабелни системи.
Тема 12. OSI физическо ниво. Физически преносни среди. Представяне на данните. Кодиране - Manchester, NRZ, 4В/5В, MLT-3...
Тема 13. OSI Data Link ниво. Формат на кадрите. Достъп до мрежовата среда (MAC). LLC и MAC.
Тема 14. Ethernet. Видове Ethernet. Колизия и нейното отстраняване (CSMA/CD). Колизионен домейн.
Тема 15. Протокол ARP. Сегментиране на мрежата. Комутатори.