Дисциплини

35 Компютърни мрежи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Текуща оценка

Анотация


Основната цел на дисциплината е да осигури на студентите базови знания за предназначение и функциониране на мрежови устройства, конфигуриране на крайни и мрежови устройства за работа в мрежа. Студентите получават базови знания за функционирането на компютърните мрежи, разликата между различните типове мрежови устройства, как да разработват и коригират мрежови решения. Запознават се студентите с актуалните стандарти и съвременната терминология, свързана с компютърните мрежи. В контекста на локални и Интернет мрежи се разглеждат сигурност, производителност, надеждност и отказоустойчивост. Запознават се с основни диагностични средства за наблюдение и отстраняване на проблеми при работа в мрежа. Дават се начални знания за изграждане на физическа топология и и умения за проектиране на логическа топология на компютърни мрежи.

Дисциплината има изходна връзка с дисциплините „Администриране на локални и Интернет мрежи” и "Компютърна и мрежова сигурност".

Съдържание


Тема 1. OSI и TCP/IP модел.Мрежови протоколи и комуникации. Правила на комуникацията. Колизионни и бродкаст домейни
Тема 2. Мрежово ниво. Адресиране на мрежите. Видове IP адреси. Протоколи IPv4 и IPv6.
Тема 3. Подмрежи. Адресиране с фиксирана и променлива дължина на маските (VLSM).
Тема 4. Протоколи, работещи на мрежовия слой. Архитектура на маршрутизатор.
Тема 5. Маршрутна таблица. Достъп до локални и отдалечени ресурси в мрежата (директно и индиректно маршрутизиране).
Тема 6. Маршрутизиращи протоколи с вектор на разстоянието. RiPv1, RIPv2,RIPng.
Тема 7. Маршрутизиращи протоколи със следене състоянието на връзките. OSPF
Тема 8. Транспортно ниво. Протоколи TCP и UDP.
Тема 9. Приложно ниво. Приложни протоколи и услуги - DHCP, NAT, FTP, HTTP, SMTP, DNS.
Тема 10. Конфигуриране и тестване на мрежата. Избор на устройства, протоколи. Управление на конфигурационни файлове.
Тема 11. Безжични технологии. Мрежови технологии за дома. VPN
Тема 12. Мрежова и информационна сигурност. Видове заплахи.