Дисциплини

36 Компютърна периферия

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината има за цел да даде определени теоретични познания и да формира практически навици на студентите в областта на използването на компютърната периферия. За целта в дисциплината се изучават принципите, технологиите и средствата за съхраняване, въвеждане и извеждане на информацията. Разглеждат се основните представители на даден клас периферни устройства (ПУ), както и стандартните интерфейси на свързването им с компютърни системи.

Съдържание


Тема 1. Периферни устройства в компютърна система.
Предназначение и основни функции на ПУ. Класификация на ПУ. Организация на обмена на данните на компютъра. Подсистема за вход/изход в ЕИМ. Организация на входа/изхода в РС.
Тема 2. Стандартни интерфейси за връзка с компютърната периферия.
Предназначение и функции. Логическа, електрическа и конструктивна съвместимост. Класификация на интерфейсите. Паралелни интерфейси- ИРПР, ИРПР-М. Паралелен обмен с РС. LPT порт- програмен модел и обслужване. Стандарт IEEE1284 . Серийни интерфейси- ИРПС, RС-232С RS-423A,RS-422A, RS-485. Последователен асинхронен обмен с РС. COM порт- програмен модел и обслужване.Интерфейси USB, IEEE1394. Безжични интерфейси- IrDA, Bluetooth.
Тема 3. Устройства за въвеждане на информация.
Клавиатури – принцип на работа. Стандартни клавиатури за персонални компютри- видове и интерфейс.
Устройства за въвеждане на графична информация- дигитайзери, барабанни, равнинни и ръчни цветни скенери.
Интерактивни графични средства – мишки, координатна топка, щурвал, сензорен екран и др. Интерфейс за включване към РС. Гейм порт в РС. Устройства за четене на щрихов код. Цифрови камери.
Тема 4. Устройства за извеждане на информация чрез регистрация.
Метод за регистрация на информацията върху носителя. Знакосинтезиращи печатащи устройства (ПУ). Матрични ПУ Струйни ПУ. Лазерни ПУ, LED и LCS принтери. Термографични ПУ.
Технологии за цветен печат. Плотери, фотоплотери. Принцип на работа. Основни възли и режими на работа.
Тема 5. Устройства за извеждане на информация чрез визуализация.
Извеждане на информация с помощта на електронно-лъчева тръба. Класификация. Растерно – сканиращи дисплеи от несамостоятелен тип. Чернобели и цветни монитори- характеристики. Растерно – сканиращи интелигентни видеотерминали. Стандарти за извеждане на видео-изображения.Графична карта за РС.
Видеотерминали с плосък екран- принципи на работа, видове екрани и основни параметри. Цветни екрани на основата на течни кристали- технологии и стандарти. Прожекционни системи.
Тема 6. Принципи на цифровия магнитен запис.
Магнетизъм, магнитен запис. Обратимост на електрическото и магнитно поле.
Магнитни носители. Магнитна лента. Магнитни дискове. Изисквания. Магнитни глави. Видове и конструкции на магнитните глави. Методи за запис на дискретна информация върху магнитен носител. Кодиране на информацията – потенциални методи, методи на фазова и честотна модулация, групов код и RLL метод.
Тема 7. Външни запомнящи устройства.
Запомнящи устройства на гъвкав магнитен диск (FDD). Принцип на работа. Функционални блокове и възли. Интерфейс. Формат на записаната информация.
Запомнящо устройство с твърд магнитен диск (HDD) – основни блокове и принцип на работа. Параметри. Стандартни интерфейси- АТА, SАТА , SCSI.
Архивиращи потокови ЗУМЛ.
Тема 8. Памети с оптични дискове (CD, DVD).
Класификация. Принцип на работа, функционални блокове и интерфейс. Основни параметри на CD. DVD- основни различия със CD. Тенденции за развитие на оптическите запомнящи устройства.