Дисциплини

30 Компютърни архитектури

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината "Компютърни архитектури" се провежда по програма, основана на текущите познания на студентите от специалност "Компютърни системи и технологии", придобити до момента по дисциплините "Цифрови системи", "Логика и автомати", "Организация на компютъра" и "Микропроцесорна техника". Дисциплината запознава студентите с архитектурите на съвременните процесорни чипове и на паралелните SMP, MPP и NUMA компютърни системи. Основно се разглеждат конвейерната организация в процесорите, суперскаларните и векторните процесори, видовете организация на паметта и използваните комуникационни мрежи за обмен на код и данни между отделните възли на паралелните компютри.
Целта на дисциплината е да обедини познанията на студентите за основните апаратни средства и някои от свързаните с тях програмни средства, използувани в съвременните компютри, както и да разкрие техните взаимодействия в изчислителните процеси от гледна точка на компютърните архитектури.

Съдържание


1. Въведение в дисциплината.
2. Особености в архитектурата на съвременните компютри.
3. Въведение в паралелната обработка.
4. Конвейерно изпълнение на командите в процесора.
5. Процесор с множество функционални устройства.
6. Векторни процесори.
7. Паралелни компютри с разпределена памет.
8. Комуникационни мрежи.
9. Архитектура на паметта в паралелните компютри.