Дисциплини

43 а Web програмиране - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Материалът, включен в дисциплината “WEB приложения” е насочен към различни архитектурни модели на WEB програмни приложения, обсъжда специфики на тяхното проектирането и на скриптовите езици за програмиране в мрежова среда. Наред с изучаване на начините за генерирне на web съдържание и обмен на данни между web браузър и сървърни скриптове, базирани на сървърен скриптов език PHP, наред с коментиране на особеностите на синтаксиса, стила на кодиране и документация на PHP, дисциплината разглежда въпроси, свързани с взаимодействието на PHP скрипт с бази от данни, със структуриране и пре-използване на код, с начините за разпознаване на потребителите на web приложение, за защита и управление на сигурността, за обработка на изключения и др. Разглежда се и взаимодействието на PHP с XML както и използването на шаблони и генерирането на графики в PHP. Упражненията по дисциплината са ориентирани към практиката, целта е придобиване на умения за цялостно проектиране и програмиране на динамичен web сайт на PHP с връзка към MySQL БД. Дисциплината се опира на редица дисциплини, основно „Web дизайн”, Управление на данните, ООП1, а има изходни връзки към дисциплината „Интернет технологии“, дипломното проектиране и дисциплини от магистърската степен на обучение.

Съдържание


• Особености на проектирането и разработката на web приложения с PHP.
• Структуриране на web приложенията и пре-използване на код.
• Методи за предаване на данни от клиент към сървър и методи за достъп до данните в PHP скрипт. Достъп до външни файлове в web приложения.
• Обектно-ориентиран подход за разработка на web приложения
• Средства за разпознаване на потребителя на web приложение.
• Обработка на изключения в web приложения с помощта на PHP
• Взаимодействие на PHP скрипт с база от данни (SQLite, MySQL и др.).
• Взаимодействие на PHP и XML. Използване на графични функции и шаблони в PHP.
• Шаблонът Model-View-Controller (MVC) и PHP.