Дисциплини

43 б Взаимодействие човек-компютър - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината „Взаимодействие Човек-Компютър“ е предназначена за студентите от специалност „Компютърни системи и технологии“, 7 семестър, ОКС „Бакалавър“. Основната и цел е да запознае студентите с принципите, методите и качеството при взаимодействието човек-компютър с акцент върху дизайна на потребителския интерфейс, ключови UI и UX концепции и методите на инженеринг на използваемост на мобилни, Web и настолни приложения.
Курсът има практичен компонент, който тръгва от изискванията на потребителя към интерфейса, през концептуалния модел, user case диаграми, прототипиране, оценяване на прототипа до професионален дизайн на приложенията.
Курсът включва класификация на видовете взаимодействия Човек-Компютър, основни характеристики и стилове при проектиране на потребителски интерфейси, представяне на информацията, верификация и валидация, използване на говор и звук при проектиране на интерфейс, създаване на прототипи (mockups) с помощта на Balsamiq, Sketch, InVision и други инструменти, оценяване на интерфейси.
Дисциплината разчита на познанията на студентите от предходни дисциплини:
Софтуерни технологии
Програмни технологии в Интернет
Придобитите знания и умения биха били успешно използвани в изготвянето на преддипломните проекти и дипломните работи, както и в практическата реализация на всеки студент.

Съдържание


- Принципи, методи и качество при взаимодействието човек-компютър с акцент върху дизайна на потребителския интерфейс

- Ключови UI и UX концепции и методи на инженеринг на използваемост на мобилни, Web и настолни приложения

- Изисквания на потребителя към интерфейса, концептуален модел, user case диаграми, прототипиране, оценяване на прототипа до професионален дизайн на приложенията

- Класификация на видовете взаимодействия Човек-Компютър, основни характеристики и стилове при проектиране на потребителски интерфейси, представяне на информацията, верификация и валидация, използване на говор и звук при проектиране на интерфейс, създаване на прототипи (mockups) с помощта на Balsamiq, Sketch, InVision и други инструменти, оценяване на интерфейси