Дисциплини

41 Администриране на локални и Интернет мрежи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината "Администриране на локални и Интернет мрежи" има за цел да даде основно практически познания в областта на принципите на функциониране, методите за изграждане, менажиране и защита на локални и глобални (Интернет) компютърни мрежи (КМ). Разглеждат се въпроси, свързани с използването на мрежовите функции, протоколи и средства на широко разпространените операционни системи Linux, Windows Server за изграждане, настройване и поддържане на локални и Интернет КМ. Отделя се сериозно внимание на настройката и поддържането на базовите услуги в КМ (DNS, E-mail, WEB и други). Отделено е особено внимание на проблемите, свързани с мрежовите атаки и защитата на мрежовите комуникации.

Съдържание


Тема 1. Система за именуване в Интернет - DNS.
Тема 2. Конфигуриране на DNS сървър
Тема 3. Автоматично конфигуриране на устройства. Протокол DHCP.
Тема 4. Протокол HTTP. Web сървъри.
Тема 5. Контролиране на достъпа до Web реурси.
Тема 6. Електронна поща. Протоколи SNMP, POP, IMAP.
Тема 7. Коктрол на достъпа до услугите. Суперсървър inetd.
Тема 8. Информационна и мрежова сигурност.
Тема 9. Заплахи срещу информационната сигурност.
Тема 10. Архитектури на защитни стени.
Тема 11. Контрол на трафика. Iptables.
Тема 12. Системи за откриване и предпазване от атаки.
Тема 13. Транслиране на адреси (НАТ).
Тема 14. Прокси сървъри.
Тема 15. Директорийни услуги - Active Directory.