Дисциплини

2 Офис системи

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината има за цел задълбочаване на знанията на студентите в областта на основни офис дейности: текстообработка, предпечатна подготовка, създаване на графични обекти, работа с готови графични библиотеки, създаване на формуляри, съвместна работа с няколко вида офис приложения, автоматизиране на различни видове офис дейности и решаване на приложни инженерни задачи, възникващи в съвременния офис.

Дисциплината се базира на предхождащите я дисциплини: „Офис програмиране”, „Обектно ориентирано програмиране”, „Програмни системи”, „Бази от данни”, „Компютърна графика”, „Програмни технологии в Интернет”.

Съдържание


Тема 1. Офис системи: видове, предназначение
Тема 2. Офис обекти
2.1. Видове офис обекти: форматни, неформатни и полуформатни документи
2.2. Формуляри, описание на формулярите
Тема 3. Текстово-графични информационни обекти.
3.1. Описание и работа с текстово-графичните информационни обекти.
3.2. Физическо представяне на текстово-графичните информационни обекти. Йерархия на офис обекти.
3.3. Автоматизиран синтез и визуализация текстово-графични информационни обекти
Тема 4. Структурирани обекти
4.1. Създаване на структурирани обекти. Обмен на информация със структури.
4.2. Създаване на макетни документи
Тема 5. Управление на офис обекти: идеология OBE (Office Procedures By Example)
Тема 6. Обектно-ориентиран подход при изграждане на офис системи
Тема 7. Мултимедия в офис-системите: вмъкване на звук и видеоклипове в документи
Тема 8. Приложни офис системи