Дисциплини

4 Криптография и защита на данните

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Целта на курса e да запознае студентите с основните принципи, заложени в науката "Криптография" и нейното приложение за защита на информацията в съвременните компютърни системи. Представят се различни криптографски и стеганографски шифъри, прехвърлящи и заместващи системи, ротор машини и многобуквени системи. Дискутират се допълнително DES алгоритми и AES алгоритми. Целта е да се получи добро разбиране на основите на криптографията, разработване на водни знаци като публични ключове и прилагане на RSA алгоритми, цифрови подписи и сертификати. Разглежда се връзката с криптиращи системи с цел защита на данните. Получените знания могат да бъдат използвани в практиката за решаване на задачите, свързани с осигуряването на надеждна криптографска защита в различни сфери – компютърни мрежи, електронен бизнес, банкиране, системи за електронно разплащане, криптовалути и др.

Съдържание


Тема 1. Криптографията като наука за сигурността и защита на данните. Разлика между Криптография и Стеганография.
Тема 2. Математически преглед на знанията, необходими за разработката на стеганографски алгоритми и методи на защита на данните.
Тема 3. Транспониращи и заместващи шрифтове. Ротор машини и многобуквени системи.
Тема 4. Блокови шифъри: DES и AES алгоритми. Атаки и модели на криптиране.
Тема 5. Алгоритми с използване на публичен ключ. Основни аспекти на RSA алгоритми. RSA системи.
Тема 6. Способи за генериране на ключове за криптиране. One-way Functions Key Management.
Тема 7. Цифрови подписи. Принципи на цифровите подписи. Потокови шрифтове за аутентификация. Приложни аспекти на цифровите подписи.
Тема 8. Цифрови сертификати.
Тема 9. Криптографски инструменти. Създаване на водни знаци и прилагането им.
Тема 10. Криптовалути. Приложения.