Дисциплини

9 Операционни системи за реално време

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Целта на дисциплината е да запознае студентите с операционните системи за реално време ( ОСРВ ), теоретичните им основи, тяхната структура, принципи на изграждане и проблемите, свързани с отделните етапи на проектирането им. В дисциплината е включено изучаването на основните въпроси, свързани с ОСРВ: изграждане ядро от системни примитиви; структура на задачи; взаимодействие и синхронизация между задачи; диспечеризация на задачи; обработка на събития. В края на курса студентите придобиват познания за разработването на embedded компютърни системи чрез използването на ОСРВ.

Дисциплината се основава на предхождащите “Компютърна архитектура”, “Микропроцесорни системи”, “Организация на компютъра”, “Операционни системи”. Дисциплината има изходни връзки с дипломното проектиране.

Съдържание


Тема 1. Embedded системи. Класификация. Характеристики. Архитектура.
Тема 2. Софтуер за embedded системи. Системи за реално време. Диспечер.
Тема 3. Модели за реално време. Планиране и време. Класификация на алгоритми за планиране.
Тема 4. Операционни системи за реално време. Структура. Класификация.
Тема 5. Процеси и нишки. Представяне в ядрото. Дескриптори на задачите.
Тема 6. Състояния на задачите. Механизми за комуникация.
Тема 7. Стратегии на планиране. Дисциплини на планиране.
Тема 8. Управление на задачите. Системни примитиви.
Тема 9. Споделяне на ресурси. Синхронизация на достъпа до общи ресурси.
Тема 10.Комуникация между задачите. Пощенски кутии (ПК). Структура на дескриптора на ПК. Примитиви за работа с ПК.
Тема 11.Механизъм на събитията. Концептуален модел. Дескриптор на събитията.
Тема 12.Обработка на събития. Списъци на събитията. Манипулатор на събитията.
Тема 13.Обработка на изключителни ситуации. Обработка на грешки. Претоварване на системата.
Тема 14.Тестване и надеждност на ОСРВ.
Тема 15.Интегриране на софтуер и хардуер.