Дисциплини

б Интернет за мобилни устройства

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината „Интернет за мобилни устройства“ използва като база знанията на студентите от предходни дисциплини като „Обектно ориентирано програмиране“, „Обектно ориентирани приложения“, „Програмни технологии в Интернет“, „Програмиране за мобилни и Интернет устройство“, „Компютърни мрежи“, „Бази от данни“, „Операционни системи“. Целта на дисциплината е да предаде знания на студентите в областта на изграждането на комуникация между Интернет базирани сървъри и мобилни устройства. Разделите, които са застъпени в дисциплината са: изграждане на уеб респонсив интерфейси подходящи за мобилни устройства; изграждане на модули в Android приложения за комуникация с уеб базирани сървъри; изграждане на уеб базирани сървъри на базата на JavaEE технологии. Разглеждат се още дизайн и работа с бази от данни, както и технологии за комуникации на Java приложения със системи за управление на бази от данни (СУБД). Упражненията са структурирани в два раздела – достъп до уеб ресурси генерирани чрез Java уеб технологии и изграждане на уеб услуги предоставяни от сървъри с REST архитектура. Етапите, през които се преминава, дават възможност на студентите да разгледат аспектите на комуникацията на мобилни устройства със Интернет базирани сървъри и в края на курса на обучение да достигнат до завършена напълно функционираща система.

Съдържание


Тема 1. Мрежова комуникация.
1.1. Парадигмата „клиент-сървър“.
Тема 2. Web сървъри.
2.1. Apache Tomcat.
2.2. Уеб приложения.
Тема 3. Java Servlets.
3.1. Жизнен цикъл на Сървлет.
3.2. Обработка на методите „doGet“ и „doPost“.
3.3. Mapping на сървлети. Сървлет анотации. Дескриптора web.xml.
Тема 4. JSP (Java Server Pages).
4.1. JSP процес. Жизнен цикъл на JSP.
4.2. JSP синтаксис, тагове и елементи.
4.3. Java Server Pages Standard Tag Library (JSTL).
Тема 5. Responsive дизайн с HTML 5, JavaScript и CSS.
Тема 6. Съхранение на данни. СУБД.
6.1. Същност.
6.2. Организация на СУБД.
6.3. Java Database Connectivity (JDBC).
6.4. Организиране на процеса за достъп до СУБД.
6.5. Видове обекти за работа със СУБД.
Тема 7. Android ОС.
7.1. Архитектура на Android.
7.2. Основни компоненти.
Тема 8. Потребителски интерфейси в Android.
8.1. Активити, схеми за визуализация.
8.2. Интенти.
8.3. Ресурси в Android.
Тема 9. Web в Android.
9.1. Web browsers в Android.
9.2. Работа с webview в Android.
Тема 10.Уеб услуги (WS).
10.1. Типове WS.
10.2. Типове архитектури, SOAP, REST.
10.3. JAX-RS.
10.4. GSON библиотека.
Тема 11.Jersey framework.
Тема 12.Изграждане на уеб услуга с REST и Jersey.
Тема 13.Сигурност на уеб услуги.