Дисциплини

22 Микропроцесорна техника

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината запознава студентите с архитектурата на популярната микропроцесорна фамилия Intel x86 (i8086/i8088 и i8087). Разглеждат се основните устройства в структурата, системните шини, входно-изходната памет, програмния модел, системата от машинни команди, методите за адресиране, системата за прекъсване и възможностите за обмен на информация с външната среда. Използва се асемблерен език за програмиране.

Съдържание


Тема 1. Въведение. - Развитие на микроелектронните технологии за микропроцесорна техника. Историческа линийка на архитектурата на микропроцесорите на Intel. Параметри.
Тема 2. Основна структура на 16-битова архитектура на Intel. - Обща структура на 16-битовата архитектура i86. Основни устройства и връзки между тях. Алгоритъм за функциониране. Вътрешни шини. Разрядност за данни и за адреси.
Тема 3. Програмен модел на процесора. - Понятие за програмен модел. Програмен модел на процесора. Предназначение и разрядност на регистрите. Организация на адресното пространство. Сегментни регистри и схеми за формиране на ефективния адрес. Флагове, предназначение.
Тема 4. Външен интерфейс. - Външен интерфейс на процесора. Системна шина – състав, предназначение и манипулация. Организация на обмена с оперативната памет. Видове системни цикли.
Тема 5. Система за прекъсване. - Организация на входно-изходния обмен. Входно-изходно адресно пространство. Видове прекъсвания. Възможности за управление на прекъсванията. Системен цикъл за потвърждение на прекъсването. Код на прекъсването. Таблица на векторите за прекъсване.
Тема 6. Система от машинни команди. - Групи машинни команди. Формат на машинните команди. Структура на байт КОП и на пост-байта на командата. Методи за адресиране на операнди.
Тема 7. Устройство за работа с плаваща запетая. - Логическа структура на устройството за работа с плаваща запетая. Конвейерна организация на структурата. Даннови формати. Изпълними операции. Флагове. Формати на машинните команди за работа с плаваща запетая.
Тема 8. Външни устройства. - Периферно устройство – програмен модел. Методи за управление на обмена. Интерфейси за периферен обмен. Организация на обмен с канал за пряк достъп до паметта.
Тема 9. Запомнящи устройства. - Видове памети и методи за достъп. Запомнящ елемент в динамичните памети. Структура на DRAM. Сигнали и цикли на операциите в DRAM.
Тема 10. Развитие на микропроцесорните системи. - Последователно развитие на микропроцесорите до 32-битова архитектура. Тенденции и перспективи.