Дисциплини

40 б Многопотребителски операционни системи - избираема

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината е посветена на системно администриране и програмиране в многопотребителските операционни системи. Тя развива и задълбочава познанията в областта на принципите за изграждане, функциониране и приложение на съвременните многопотребителски и многозадачни операционни системи. Акцентира се на методите за аутентикация на потребителите и защитата на системата и потребителските приложения и данни. Разглеждат се въпроси, свързани с особеностите на командните интерпретатори, файловата система, синхронизацията и комуникацията на процеси и нишки, системата за вход-изход. Разглеждат се и базовите концепции на многопроцесорните и разпределени системи, както и основните функции на ядрото на операционната система за изграждане на мрежови приложения.

Дисциплината се основава на предхождащите я дисциплини: "Операционни системи", "Синтез и анализ на алгоритми", "Компютърни мрежи" и др. Дисциплината осигурява: „Разпределено програмиране”, "Проектиране на Web програмни приложения", "Администриране на локални и Интернет мрежи", дипломно проектиране.

Съдържание


Тема 1. Особености на многопотребителските ОС. Структура. Изисквания към апаратурата.
Тема 2. Потребители и групи. Менажиране на потребителски и групови акаунти. Привилегии.
Тема 3. Менажиране на системните ресурси.
3.1. Особености на командните интерпретатори.
3.2. Командни скриптове.
3.3. Алтернативни езици за администриране.
Тема 4. Файлова система.
4.1. Структура на файловата система
4.2. Защита на файлове и директории.
4.3. Вътрешно представяне на файлове.
4.4. Специални типове файлове.
4.5. Системни извиквания за работа с файлове и директории.
4.6. Обслужване на файловата система.
Тема 5. Буфериран вход-изход
5.1. Входно-изходни потоци
5.2. Управление на буферите
Тема 6. Входно-изходна система.
6.1. Драйверен интерфейс.
6.2. Блок и байт ориентирани драйвери.
6.3. Потоци.
Тема 7. Управление на процесите
7.1. Системни извиквания за управление на процесите
7.2. Планиране на процесите
Тема 8. Синхронизация и комуникация на процесите
8.1. Канали
8.2. Именувани канали
Тема 9. Събития и сигнали
9.1. Концепция на сигналите
9.2. Обработка на сигнали
Тема 10.Междупроцесна комуникация
10.1. Съобщения
10.2. Обща памет
10.3. Семафори
Тема 11.Мрежова комуникация.
11.1. Сокети.
11.2. Използване на механизма на сокетите за реализация на защитени мрежови приложения.