Дисциплини

11 Електронна търговия

Седмичен хорариум 2+0+2
Форма на контрол Изпит

Анотация


Дисциплината "Електронна търговия" има за цел да даде основно практически познания в областта на принципите на функциониране, методите за изграждане, менажиране и защита на системи за електронна търговия. Разглеждат се въпроси, свързани със законовата уредба и стратегиите за електронен бизнес. Отделено е особено внимание на техническите аспекти на проблемите, свързани с методологията за организация на е-търговски обекти, организация и технология на плащанията в Интернет (Easypay, B-Pay, ePayVoice, Pay.egov.bg, eBG.bg, национална система за електронно разплащане epay.bg и др.).

Дисциплината се основава на предхождащите я дисциплини: “Web дизайн”, „Софтуерни технологии”, “Компютърни мрежи”, ”Програмни технологии в Интернет” и др. Дисциплината има изходни връзки с дипломното проектиране.

Съдържание


Тема 1. Стратегии за електронен бизнес. Методологически въпроси. Стратегическо планиране. Стратегически алтернативи. Разработване на стратегия за електронен бизнес.
Тема 2. Правни аспекти на електронната търговия . Българска законова уредба за електронната търговия, електронните разплащания и договорите в Интернет. Рискове и начини за преодоляването им. Цифрови copyrights.
Тема 3. Същност и архитектура на системите за електронна търговия. Видове - B2B, B2C, B2G , C2C, m-commerce.
Тема 4. Организация и технология на плащанията в Интернет. Изисквания към електронните плащания. Система за защита.
Тема 5. Национални системи за плащания с електронни карти- ePay.bg, Easypay, B-Pay, ePayVoice, Pay.egov.bg, eBG.bg и др.
Тема 6. Планиране и проектиране на онлайн бизнес. Методични въпроси и решения в е-бизнеса. Показатели за оценка на е-обект.
Тема 7. Програмно осигуряване на системите за е-търговия. WEB-технологии за е-търговия. Приложни платформи за организиране на е-обекти.
Тема 8. Техническо осигуряване на система за е-търговия. Сървъри за е-търговия. Комуникационни мрежи за е-търговия.
Тема 9. Е-маркетинг. Роля на социалните мрежи като средство за маркетинг и PR инструменти в Интернет. Блогове. E-mail маркетинг.
Тема 10.Особености на рекламата в Интернет. Видове рекламни формати. Измерване на ефективността на рекламата в Интернет.
Тема 11.Онлайн магазин. Специализирани софтуерни средства за създаване на онлайн магазини.
Тема 12.Системи за онлайн резервации. Характеристики.
Тема 13.Сигурност на комуникациите при е-търговията. Неприкосновеност на личните данни.
Тема 14.Сигурност и защита на системите за електронно банкиране. Защита на транзакциите при е-търговията.
Тема 15.Облакови услуги за е-търговия.